ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, οι απαιτήσεις και οι ευθύνες των επιχειρήσεων

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες  γνώσεις σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation – GDPR) ο οποίος τέθηκε  αυτόματα σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018.  Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των πελατών τους, όσο και των υπαλλήλων τους.

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ικανότητα να:

  • Εξοικειωθούν στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
  • Γνωρίζουν τα Πεδία Εφαρμογής
  • Γνωρίζουν τις Απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό.
  • Γνωρίζουν το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).
  • Eίναι σε θέση να σχεδιάζουν τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικά και Επιστημονικά στελέχη επιχειρήσεων/ Οργανισμών, τα οποία εργάζονται στο τμήμα Οικονομικών, Πληροφορικής, Διοίκησης και Ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

 

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos