ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις βασικές γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και κατάλληλη συμπεριφορά για την καλύτερη και αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη και προβολή μέσω άψογης εξυπηρέτησης.

Μετά την λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αντιληφθούν τις βασικές έννοιες της ανθρώπινης επικοινωνίας,
 • Καταλάβουν την σύνδεση μεταξύ της άψογης εξυπηρέτησης και της θετικής προβολής,
 • Αντιληφθούν τον ρόλο, την σημασία, την κρισιμότητα και την επίδραση του πελάτη στην βιωσιμότητα και επιτυχία του οργανισμού.
 • Αναπτύξουν θετική προσέγγιση και συμπεριφορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κατάρτιση των συμμετεχόντων και η εκμάθηση δεξιοτήτων στη μετάδοση και την λήψη μηνυμάτων (δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας) θα τους προσφέρει ευκαιρίες επιτυχίας τόσο στο διαπροσωπικό επίπεδο αλλά, και κυρίως, στο επαγγελματικό επίπεδο. Η αποτελεσματική επικοινωνία θα τους βοηθήσει στην κατανόηση των άλλων ανθρώπων, στον συντονισμό των ενεργειών τους και στην επιτυχία των προσωπικών στόχων. Θα βοηθήσει επίσης στην ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας, στην εμπέδωση της συνεργασίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας της ομάδας.

Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες στο Μάρκετινγκ οι οποίες θα τους βοηθήσουν στο χώρο εργασίας τους.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τη σημαντικότητα του Μάρκετινγκ στην επιβίωση των επιχειρήσεων
 • Τις βασικές αρχές ανάλυσης της αγοράς για εξεύρεση ανταγωνιστικών στοιχείων
 • Την τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθείται βασιζόμενοι πάνω στην ανάλυση της αγοράς και τη γενική πολιτική της επιχειρήσεως
 • Τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των διαφόρων καναλιών διανομής και πως γίνεται η διαλογή του κατάλληλου καναλιού
 • Τη σημαντικότητα του στρατηγικού προγραμματισμού, ποια τα στάδια και υπαλλακτικές λύσεις
 • Τα ειδικά συστήματα ελέγχου που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν από τα διευθυντικά στελέχη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το σεμινάριο θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την τεχνική των πωλήσεων και τα μυστικά που πρέπει να ξέρει ο κάθε πωλητής για να κάνει πετυχημένες πωλήσεις.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τα κίνητρα και τα προβλήματα (φυσιολογικά, ψυχολογικά) των πελατών σε μια πώληση.
 • Επιχειρηματολογούν για το προϊόν/υπηρεσία του οργανισμού τους οδηγώντας στο κλείσιμο της πώλησης.
 • Κατανοούν τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να δώσει την καθοδήγηση στις πρακτικές σχεδιασμού του χρόνου και τεχνικές για μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο προσωπικό σχεδιασμό έτσι ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εργάζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

 • Τις αρχές και τεχνικές καλής διαχείρισης του χρόνου
 • Πως να αναγνωρίζουν τους στόχους – κλειδιά και τις σημαντικές δραστηριότητες
 • Πως να οργανώνουν τον εαυτό τους
 • Πως να χειρίζονται τη χαρτοκρατία
 • Πως να προγραμματίζουν το χρόνο τους χρησιμοποιώντας τεχνικές προγραμματισμού
 • Πως να αποφεύγουν διακοπές και να εργάζονται κάτω υπό πίεση
 • Πως να μειώνουν τους χρονοφάγους
 • Πως να αναθέτουν αποτελεσματικά

EFFECTIVE FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT FOR HOTELS

Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους διευθυντές Τροφίμων και Ποτών να έχουν καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο στην ποιότητα που λαμβάνουν οι πελάτες στα εστιατόρια του ξενοδοχείου. Θα αποκτήσουν επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες για καλύτερη προώθηση των προϊόντων. Τέλος θα μπορούν να θέτουν καλύτερους στόχους για το τμήμα τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Το σεμινάριο σκοπό έχει να καθοδηγήσει τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες τους, ώστε να διαχειρίζονται τα παράπονα που τυχόν να έχουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα είναι σε θέση να προβλέπουν πιθανά παράπονα και να έχουν έτοιμους τρόπους αντιμετώπισης τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις διαδικασίες σε ένα γραφείο με αποτελεσματικό τρόπο. Θα εκτιμούν τους κινδύνους σε ένα γραφείο και θα γνωρίζουν τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Θα μάθουν να οργανώνουν την δουλειά τους καλύτερα έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στη διεθνή επιχειρηματική αρένα οι επιχειρήσεις που οργανώνουν και διευθύνουν ανθρώπους με στρατηγική ακρίβεια έχουν ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Είναι πιο ικανές να υλοποιούν νέες ευκαιρίες, να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, και να αναπτύσσουν ταλέντα εντός της επιχείρησης για μέγιστη απόδοση.

 • Κατανόηση της εταιρικής στρατηγικής και του συσχετισμού με την αποδοτικότητα του οργανισμού.
 • Εφαρμογή τρόπων/ μεθόδων ευθυγράμμισης της στρατηγικής του οργανισμού με αυτή του Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Κατανόηση της νέα διάστασης του ρόλου του υπεύθυνου για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Πλήρη επίγνωση των εργαλείων αλλαγής του οργανισμού.
 • Κατανόηση του ρόλου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ως παράγοντας αλλαγής εντός του οργανισμού.

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑ

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει το προσωπικό εστιατορίων και μπαρς σε θέματα όπως οργάνωση των εστιατορίων και μπαρς, food, beverages, room and breakfast service, καθημερινές λειτουργίες των πόστων αυτών και καθήκοντα των υπαλλήλων, επαγγελματική συμπεριφορά, ηθική και εμφάνιση.

Στο τέλος της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

Nα γνωρίζουν τις σωστές λειτουργίες των εστιατορίων και μπαρς, να κατανοούν τα menus και πως ετοιμάζονται τα φαγητά και να μπορούν να δίνουν σωστές πληροφορίες στον πελάτη όσο αφορά τις παραγγελίες, να μπορούν να προσδιορίζουν τις εστίες μολύνσεων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα όσο αφορά καθαριότητα, και να γνωρίζουν ποια πρέπει να είναι η κατάλληλη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.

BUSINESS TAXATION

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τις γνώσεις ως προς το φορολογικό σύστημα της Κύπρου σε άτομα που εργάζονται σε λογιστικά γραφεία ή λογιστήρια εταιρειών.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προετοιμάζουν φορολογικές δηλώσεις για εταιρείες καθώς επίσης και για άτομα και να δίνουν συμβουλές στους πελάτες τους.

ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να παράσχει τα εφόδια στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν θετική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, να αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους και να δουλεύουν ομαδικά προς όφελος του οργανισμού στον οποίο εργοδοτούνται.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η επικοινωνία είναι πολύτιμο μέσο και πτυχή των δημοσίων σχέσεων. Αν και στη Κύπρο εφαρμόζονται οι δημόσιες σχέσεις σε αρκετούς τομείς, εν τούτοις συχνά παρατηρείται κάποια ανεπάρκεια στην χρήση των ορθών μέσων (δημόσιο – σχετικών και μαζικών) ή ακόμη και σύγχυση στους τρόπους χρήσης αυτών των επικοινωνιακών μέσων, που μπορεί να ταυτίζει τη διαφήμιση με τις δημόσιες σχέσεις.

Τα μαθήματα αυτά ακριβώς διασαφηνίζουν και επεξηγούν τις χρήσεις και την αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

Ένας μεγάλος αριθμός κυπριακών επιχειρήσεων βρίσκονται σε συνεχή αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της δομής και τρόπου λειτουργίας τους μέσα από ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εφαρμογή συστημάτων διοίκησης, νέα συστήματα πληροφορικής και κατάρτισης των στελεχών της.  Στα πλαίσια αυτά κρίνεται επιβεβλημένη η κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης σε σύγχρονες τεχνικές διεύθυνσης, οργάνωσης και επικοινωνίας ώστε να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους ικανότητες.  Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών σε μεθοδολογίες, τεχνικές και εμπειρίες οι οποίες θα αναβαθμίσουν έμπρακτα τις ικανότητες της διευθυντικής ομάδας αλλά και της επιχείρησης σε θέματα οργάνωσης, στοχοθέτησης, προγραμματισμού, υλοποίησης εργασιών, ελέγχου και επικοινωνίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις βασικές γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και κατάλληλη συμπεριφορά μέσω τηλεφώνου για την καλύτερη και σωστότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, και των ατόμων που συνεργάζονται με την επιχείρηση.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται το ρόλο, τη σημασία και την επίδραση της τηλεφωνικής συμπεριφοράς πάνω στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αναπτύξουν αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες ιδέες για σωστή χρήση του τηλεφώνου.
 • Αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα πελατών μέσω τηλεφώνου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη λειτουργία και ιδιαίτερα στην πρακτική κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

Στόχοι του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους καταρτιζομένους για:

 • Τις δυνατότητες και τους τομείς δράσης του Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων,
 • Τα διάφορα είδη “κοινού” και τη σημασία της σωστής επικοινωνίας με αυτά
 • Τη σημασία της σωστής και αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας
 • Τον τρόπο σύνταξης ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων
 • Τις αρχές που διέπουν τον καταρτισμό αναλυτικού προϋπολογισμού Δημοσίων Σχέσεων
 • Τις αρχές που διέπουν την οργάνωση και διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής έρευνας αγοράς στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Το Σεμινάριο έχει ως σκοπό να δώσει στους συμμετέχοντες τις αρχές, εφόδια, και γνώσεις στον τομέα των πωλήσεων για να γίνουν επιτυχημένοι πωλητές.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

 • Να θέτουν προσωπικούς στόχους και πώς να τους πετυχαίνουν
 • Να αξιολογούν σωστά τις οικονομικές τους ανάγκες (personal budget) και να μεθοδεύουν παραγωγικούς στόχους
 • Να γνωρίζουν ποια χαρακτηριστικά έχει ένας πετυχημένος πωλητής και πως μπορούν να τα εφαρμόσουν οι ίδιοι
 • Να αναπτύξουν γνώσεις και τεχνικές στο τομέα πωλήσεων τους
 • Να αναπτύξουν το αίσθημα του ενθουσιασμού
 • Να γνωρίζουν τα στάδια και τον κύκλο πωλήσεων
 • Να δημιουργήσουν θετική συμπεριφορά
 • Πώς να αναπτύσσουν και να οργανώνουν το υποψήφιο πελατολόγιο και πώς να αξιοποιούν σωστά τις συστάσεις και τα κέντρα επιρροής
 • Να χρησιμοποιούν σωστά το τηλέφωνο και πώς να αποφεύγουν αντιρρήσεις
 • Τη σωστή ενδυμασία και επαγγελματική εικόνα
 • Την ικανότητα της προσωπικής επαφής και τι να γνωρίζουν στην 1η συνάντηση με τον πελάτη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και η προαγωγή της ανάμεσα στο προσωπικό των επιχειρήσεων στα πλαίσια της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.  Τελικός σκοπός είναι η αναβάθμιση τής Ασφάλειας και Υγείας, η δημιουργία συνείδησης ασφάλειας ανάμεσα στους εργαζόμενους, η πρόληψη ατυχημάτων και η εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών στην εταιρεία.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τη δομή και βασικές πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Αντιληφθούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ασφάλειας και υγείας όπως αυτά πηγάζουν από τη σχετική νομοθεσία.
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 • Συνειδητοποιήσουν τους κίνδυνους και το «κόστος» της έλλειψης συνθηκών ασφάλειας στην εργασία.
 • Γνωρίζουν τους συγκεκριμένους κινδύνους ασφαλείας στο δικό τους χώρο εργασίας.
 • Συμμετέχουν στην ανάλυση κινδύνων και στη λήψη διορθωτικών μέτρων.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι συμμετέχοντες θα βοηθηθούν να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα που δρουν σαν εμπόδιο στην επιτυχία της εργασίας τους, και να αναπτύσσουν τις κατάλληλες τεχνικές για τον έλεγχο τους.

Επίσης θα βοηθηθούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των υποψηφίων πελατών, κατά τη διαδικασία της πώλησης, και να υιοθετούν τις αρμόζουσες στάσεις για τον καλύτερο χειρισμό τους.

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν ότι η πώληση δεν είναι απλά μια υλική κατάσταση, αλλά, και κυρίως μια κοινωνική κατάσταση, και σαν τέτοια εμπεριέχει ψυχολογικά στοιχεία. Θα κατανοήσουν ότι η πώληση είναι μια  διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την αλληλοεπίδραση διαφορετικών προσωπικοτήτων και σε αυτή μπορούμε να παρατηρήσουμε συναισθήματα όπως ο φόβος, η καχυποψία, η δυσφορία, το άγχος, η εχθρότητα κ.α.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η σωστή και συστηματική ενημέρωση των διαφόρων ομάδων, και ανάπτυξη δεξιοτήτων για λήψη ομαδικών αποφάσεων, είναι βασικές πρυποθέσεις για πιο αποτελεσματική ομαδική εργασία και αύξηση της παραγωγικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνονται την πιθανή βελτίωση αποτελεσμάτων μέσω αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας,
 • αναγνωρίζουν τα αναγκαία χαρακτηριστικά επιτυχημένων ομάδων και αποτελεσματικών “ομαδικών παικτών”,
 • αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες για να είναι σε θέση να πάρουν ομαδικές αποφάσεις και να λύσουν προβλήματα ομαδικά, και γνωρίζουν την συστηματική διαδικασία της ενημέρωσης της  ομάδας

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην σωστή χρήση του τηλεφώνου για σωστότερη εξυπηρέτηση των πελατών που χρειάζονται να πάρουν πληροφορίες από το τηλέφωνο.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται το ρόλο, τη σημασία και την επίδραση της τηλεφωνικής συμπεριφοράς πάνω στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αναπτύξουν αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες ιδέες για σωστή χρήση του τηλεφώνου.
 • Αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα πελατών μέσω τηλεφώνου.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για διευθυντές επιχειρήσεων οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με λογιστικά θέματα. Θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις λογιστικές ορολογίες, να κατανοούν τις λογιστικές καταστάσεις και εκθέσεις και να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για μακροχρόνιους σχεδιασμούς που αφορούν την εταιρεία τους.

LEGAL FRAMEWORK FOR BUSINESS AND CORPORATE SECTOR

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα πλάνο κατανόησης και μια πληροφοριακή εικόνα των κύριων χαρακτηριστικών των επιχειρησιακών και εταιρικών νόμων στην Κύπρο. Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταλάβουν τον σκοπό της νομοθεσίας στο εταιρικό και επιχειρησιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για τις κύριες αρχές των νόμων που διέπουν τις εταιρείες. Επίσης θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται νομικά θέματα που αφορούν τόσο την εταιρεία όσο και τον επιχειρησιακό τομέα γενικά και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες ανάλυσης και κριτικής σκέψης η οποία είναι αναγκαία για την κατανόηση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων και νομικών παροχών.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και ενημέρωσης για την πιο αποτελεσματική διεύθυνση των επιχειρήσεων μέσω καινούργιων εργαλείων διεύθυνσης. Επίσης στόχοι του προγράμματος είναι να δώσει στο σύγχρονο διευθυντή τη δυνατότητα να αντιληφθεί τις κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον μας, να του αναπτύξει νέους τρόπους σκέψης μέσω των οποίων να βρει τις κατάλληλες λύσεις για ανατροπή των αρνητικών παραμέτρων που επηρεάζουν την βιομηχανία / επιχείρησή του, και να του δώσει όλα τα εργαλεία με τα οποία να μπορεί να μετρήσει την αποτελεσματικότητα και το μέγεθος της οργάνωσης όλων των τμημάτων που συνθέτουν την επιχείρησή του.  Επίσης ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος είναι η κατάρτιση του συμμετέχοντα σε σύγχρονους τρόπους προγραμματισμού, εμπορίας, και διεύθυνσης προσωπικού μέσω κατάλληλων κινήτρων και να τον βοηθήσει να πάρει τις πιο κατάλληλες άμεσες αποφάσεις αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες κάθε βιομηχανίας προς επιβίωση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τις καταρτιζόμενες να αναλογισθούν το ρόλο και τα καθήκοντα της ιδιαιτέρας γραμματέας και να προβληματισθούν σε κοινά ή ειδικά προβλήματα που συναντούν στις επιχειρήσεις τους. Με τη λήξη κατάρτισης οι καταρτιζόμενες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμούν ότι το Γραφείο προσφέρει υπηρεσίες στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών τους, να εξηγούν ότι σε αυτό συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται πληροφορίες, να αναπτύσσουν και να προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκέντρωσης των υπηρεσιών του γραφείου, να καθορίζουν και να περιγράφουν τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα προσόντα του προσωπικού του γραφείου και να αναγνωρίζουν τη νέα τεχνολογία σε σχέση με τις λειτουργίες του γραφείου. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοούν την έκταση του ρόλου της ιδιαιτέρας γραμματέας και τη θέση της στον οικονομικό οργανισμό, να εκτιμούν τη βοήθεια που παρέχουν στον προϊστάμενο και τον οργανισμό, να προσδιορίζουν την καθημερινή τους εργασία ρουτίνας και τις τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της, να δεχθούν την ανάγκη για ύπαρξη προσωπικών χαρισμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες για καλούς τρόπους συμπεριφοράς (Savoir vivre), ευγένειας, διπλωματίας, υπομονής, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, εχεμύθειας.

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων πάνω στους μηχανισμούς ελέγχου της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πάνω στις τεχνικές επηρεασμού της, για αύξηση της παραγωγικότητας. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το σκοπό και τις μεθόδους υποκίνησης του προσωπικού για να επιτυγχάνουν το μέγιστο της απόδοσης τους, να καλυτερεύσουν την επικοινωνία ανάμεσα στην ομάδα, να γνωρίζουν τους διάφορους τρόπους οργανωτικής συμπεριφοράς, να κατανοούν και να ικανοποιούν τις ανάγκες των υφισταμένων και τέλος να κατανοούν τη σημασία των κινήτρων στην υποκίνηση.

Όλα τα πιο πάνω σεμινάρια είναι μικρής διάρκειας. Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για τα καταλληλότερα προγράμματα.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά

Ελληνικά για αλλοδαπούς

Ρωσικά

Προσφέρονται ξένες γλώσσες για το προσωπικό εταιριών για καλύτερη επικοινωνία στο χώρο εργασίας τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συναδέλφους.

Τα προγράμματα ξένων γλωσσών είναι διάρκειας συνήθως 30 ωρών και επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos