ECDL

ECDL

To European Computer Driving Licence® (ECDL) αποτελεί το κορυφαίο, σε παγκόσμιο επίπεδο, Πρόγραμμα Πιστοποίησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Μέσα από μια αδιάβλητη εξεταστική διαδικασία και ακολουθώντας τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές σε ολόκληρο τον κόσμο, το ECDL πιστοποιεί γνώσεις χρήσης Η/Υ σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο.

Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στις επιχειρηματικές και παραγωγικές διαδικασίες.

Παράλληλα, οι νέες συνθήκες ανταγωνισμού στη διευρυμένη αγορά εργασίας απαιτούν

 • ολοκληρωμένες γνώσεις των βασικών εφαρμογών ενός Η/Υ
 • ικανότητα επιτυχημένης αναζήτησης και ανεύρεσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο καθώς και αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών  μέσων επικοινωνίας
 • έγκυρη τεκμηρίωση των δηλωθέντων γνώσεων

Η υιοθέτηση του Προτύπου ECDL ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, διότι η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών, με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, όπως το ECDL:

 • αποδεικνύει την επάρκεια των γνώσεων του κατόχου
 • διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 • αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί.

Το ECDL είναι ΕΦΟΔΙΟ ΖΩΗΣ για όλους!

Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.

ECDL STANDARD

To ECDL Standard αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL.

To EDCL Standard πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε το ECDL Standard πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τα 4 BASE MODULES

 1. COMPUTER ESSENTIALS

Στην ενότητα “Βασικές Έννοιες Πληροφορικής”, διδάσκεστε τις βασικές τεχνικές δομές ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Για την επιτυχή εξέταση στην ενότητα αυτή, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει ορισμένες στοιχειώδεις έννοιες από τον χώρο της Πληροφορικής, όπως οι εξής: Αποθήκευση δεδομένων και μνήμη, περιεχόμενα εφαρμογών λογισμικού Η/Υ, χρήσεις δικτύων πληροφοριών μέσω Η/Υ κ.ά.

Στην ενότητα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής, καλείστε επίσης να κατανοήσετε τη χρήση των συστημάτων Πληροφορικής στην καθημερινή ζωή καθώς και σε ποιο βαθμό η χρήση των συστημάτων αυτών μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία των χρηστών. Τέλος, μετά το τέλος της εκπαίδευσης, θα είστε ενήμερος για νομικά θέματα και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με τους προσωπικούς υπολογιστές.

Επίσης καλείστε να αποδείξετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες χρήσης που έχετε αποκτήσει στις βασικές εφαρμογές του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να κινείστε και να εργάζεστε αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, να διαχειρίζεστε και να οργανώνετε αρχεία, να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση καθώς και να μετακινείτε και να διαγράφετε υποκαταλόγους και φακέλους.

Επίσης, μετά την επιτυχή εξέταση στην ενότητα αυτή, θα έχετε τη δυνατότητα να χειρίζεστε εικονίδια και να εργάζεστε σε διαφορετικά παράθυρα/καρτέλες εργασίας. Τέλος, ολοκληρώνοντας την ενότητα “Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων” θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε εργαλεία αναζήτησης, απλά εργαλεία επεξεργασίας και μέσα διαχείρισης εκτυπώσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος.

 1. WORD PROCESSING

Στην ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου” μαθαίνετε να πραγματοποιείτε βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, την επεξεργασία και την τελειοποίηση ενός εγγράφου στον υπολογιστή, ώστε αυτό να είναι έτοιμο για χρήση.

Σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής, θα ασχοληθείτε επίσης και με προηγμένες εφαρμογές, όπως είναι η δημιουργία πινάκων, η χρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε έγγραφα, η εισαγωγή αντικειμένων και η συγχώνευση αλληλογραφίας.

 1. SPREADSHEETS

Στην ενότητα αυτή καλείστε να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα Υπολογιστικά Φύλλα και να χειριστείτε βασικές τους εφαρμογές με σκοπό να δημιουργήσετε, να σχηματίσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες μαθηματικές πράξεις χρησιμοποιώντας βασικούς τύπους και συναρτήσεις, καθώς και να χειριστείτε πιο προηγμένες σχετικές εφαρμογές. Τέτοιες εφαρμογές είναι η εισαγωγή αντικειμένων, η δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων κ.ά.

 1. ONLINE ESSENTIALS

Στην ενότητα “Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες”, καλείστε να παρουσιάσετε τις γνώσεις και τις δυνατότητές σας στις κυριότερες ιδιότητες και χρήσεις των προγραμμάτων πλοήγησης καθώς και στη διαχείριση εφαρμογών που σχετίζονται με λογαριασμούς και προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη:

Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τη Διαχείριση Πληροφοριών. Στην υποενότητα αυτή αναπτύσσονται και εξετάζονται οι δυνατότητές σας σχετικά με την εξερεύνηση του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το τμήμα αυτό συμβάλλει στην εκμάθηση της χρήσης προγραμμάτων περιήγησης ιστοσελίδων (web browser), στην εξερεύνηση διαθέσιμων μηχανών αναζήτησης, στον τρόπο καταχώρησης συγκεκριμένων ιστοσελίδων σε ειδικό φάκελο άμεσης πρόσβασης (bookmarks), καθώς και στην αφομοίωση του τρόπου εκτύπωσης ιστοσελίδων και αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Το δεύτερο μέρος αφορά στις Επικοινωνίες και εξετάζει τα παρακάτω ζητήματα: Θέματα χρήσης των εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λήψη και αποστολή μηνυμάτων, επισύναψη αρχείων ή εγγράφων, διαχείρισης φακέλων ή υποκαταλόγων κ.ά.

Ακόμη 3 Modules μπορούν να επιλεγούν από τα πιο κάτω:

 1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην ενότητα “Βάσεις Δεδομένων”, καλείστε να παρουσιάσετε τις γνώσεις σας στις κυριότερες ιδιότητες και χρήσεις των Βάσεων Δεδομένων και να αποδείξετε την ικανότητά σας στη διαχείρισή τους.

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη:

Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τις ικανότητές σας στο σχεδιασμό και στη διάρθρωση μιας απλής Βάσης Δεδομένων. Κατά τη διδασκαλία, χρησιμοποιείται μια απλή εφαρμογή Βάσης Δεδομένων.

Το δεύτερο μέρος σας καθοδηγεί να εντοπίσετε και να ανασύρετε πληροφορίες από μια υπάρχουσα Βάση Δεδομένων, κάνοντας χρήση των ερωτημάτων (Queries) και των διαθέσιμων εργαλείων για επιλογή και ταξινόμηση. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα  μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε αναφορές (Reports).

 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κατά τη διδασκαλία της ενότητας “Παρουσιάσεις”, θα λάβετε γνώσεις και θα αναπτύξετε τις ικανότητές σας στη χρήση εργαλείων για τη δημιουργία παρουσιάσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να ολοκληρώνετε μία παρουσίαση, ώστε να είναι έτοιμη για χρήση. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να ανταποκρίνεστε άνετα ανάμεσα σε ένα εύρος επιλογών και να δημιουργείτε παρουσιάσεις που θα μπορούν να απευθύνονται σε ποικίλες ομάδες ατόμων από διαφορετικούς χώρους.

Τέλος, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την ενότητα “Παρουσιάσεις”, θα μάθετε να δημιουργείτε γραφήματα και διαγράμματα, που θα μπορούν να συνοδεύονται από ποικιλία ειδικών εφέ.

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
 • Κατανόηση των βασικών ορολογιών στη διαχείριση έργων
 • Δημιουργία νέων και συντήρηση υφισταμένων έργων
 • Δημιουργία και προγραμματισμός εργασιών; προσθήκη χρονικών πλαισίων και περιορισμών
 • Καθορισμός κόστων και πόρων σε εργασίες
 • Κατανόηση του critical path
 • Δημιουργία και εκτύπωση εκθέσεων

E-KIDS

Με δεδομένη τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και την επέκταση της χρήσης Η/Υ σε σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής, δημιουργήθηκε η ανάγκη για προγράμματα διδασκαλίας και αξιολόγησης / πιστοποίησης ακόμα και για τις μικρότερες ηλικίες, ώστε να εξασφαλιστεί η σταδιακή και ομαλή εισαγωγή των παιδιών στις νέες τεχνολογίες.

Η εξέταση απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, στις τάξεις 2α και 3η, και αρχίζουν να αναπτύσσουν τις γνώσεις και ικανότητες τους σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνονται αποδεκτά και παιδιά της 3ης τάξης δημοτικού, όπου κρίνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή ότι το παιδί είναι αρκετά ώριμο και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και της εξέτασης.

Η εξέταση e-KIDS αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για παιδιά της ηλικίας αυτής.

Το e-KIDS καλύπτει οκτώ (8) θεματικές ενότητες και βασίζεται σε Αναλυτικό Πρόγραμμα.

1 Computer Basics (Βασικά για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές)

2 First Steps with the Computer (Πρώτα Βήματα με τον Υπολογιστή)

3   Text and Documents (Κείμενα & Έγγραφα)

4   Numbers and Calculations (Αριθμοί & Υπολογισμοί)

5   Drawing and Painting (Σχεδίαση & Ζωγραφική)

6   Electronic Mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)

7   Web Browsing & Searching (Πλοήγηση & Αναζήτηση στον Ιστό)

8   Audio & Music (Ήχοι & Μουσική)

ECDL Expert

To “Proficiency”  της Πληροφορικής

Το ECDL Expert αποτελείται από τις τέσσερις ενότητες ECDL Προχωρημένου Επιπέδου και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πιστοποιήσει προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανώτερου επιπέδου από το ECDL Core).

 

 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Βάσεις Δεδομένων
 4. Παρουσιάσεις

ECDL CAD: Εφόδιο για Σχέδια Ζωής

 

ECDL WebStarter

ECDL  ImageMaker

 

Το Intertutorial Centre είναι εγκεκριμένο Κέντρο Εκπαίδευσης καθώς επίσης και Εξεταστικό Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την προετοιμασία εξετάσεων προς απόκτηση των Ευρωπαϊκών αυτών Διπλωμάτων για χρήστες υπολογιστών.

Προσφέρονται πρωινά και βραδινά μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos