ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής σε συνδυασμό με δεξιότητες και τεχνικές γραπτής επικοινωνίας για αύξηση της αποτελεσματικότητας του γραφειακού προσωπικού. Στο πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται το λογισμικό Microsoft Word.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο υποψήφιος θα μπορεί να εκτελεί καθημερινές αποστολές σχετικά με τη δημιουργία, μορφοποίηση και τελειοποίηση εγγράφων έτοιμων για διανομή.

Θα μπορεί να αντιγράφει και να μετακινεί κείμενο μέσα και μεταξύ εγγράφων. Θα εξασκηθεί στην δημιουργία πινάκων, στηλών, γραφικών καθώς επίσης και στη συγχώνευση αλληλογραφίας.

EXCEL ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει στους καταρτιζόμενους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του EXCEL για καλύτερη οργάνωση της δουλειάς τους και βελτίωση της αποδοτικότητας τους.

Στο τέλος της κατάρτισης οι μετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά του προγράμματος EXCEL για εφαρμογές καθημερινών διαδικασιών στο χώρο εργασίας τους καθώς επίσης και για παρουσιάσεις των δεδομένων τους σε γραφικές παραστάσεις.

MICROSOFT ACCESS

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει στο διοικητικό προσωπικό εταιρειών την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες ενός Database Management System με σκοπό την διαφύλαξη των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες τους για καλύτερη οργάνωση της δουλειάς τους και την εξεύρεση και ανάληψη πληροφοριών για βελτίωση της αποδοτικότητας τους.

Στο τέλος της κατάρτισης οι μετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ανωτέρου επιπέδου χαρακτηριστικά του προγράμματος ACCESS για εφαρμογές καθημερινών διαδικασιών στο χώρο εργασίας τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει στους καταρτιζόμενους την ευκαιρία να μάθουν τον τρόπο παρουσίασης μελετών σε ακροατήριο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του PowerPoint για καλύτερη οργάνωση της δουλειάς τους και καλύτερη και σωστότερη μετάδοση πληροφοριών στους ανώτερους τους ή και κατώτερους τους.

Στο τέλος της κατάρτισης οι μετέχοντες θα μπορούν να προετοιμάζονται για παρουσιάσεις και να χρησιμοποιούν ανωτέρου επιπέδου χαρακτηριστικά του προγράμματος PowerPoint για εφαρμογές καθημερινών διαδικασιών στο χώρο εργασίας τους.

INTERNET & EMAIL

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να κατανοούν τους όρους και τις έννοιες του διαδικτύου. Θα εκτελούν κοινές αποστολές έρευνας χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή φυλλομετρητή και διαθέσιμα εργαλεία μιας μηχανής αναζήτησης.

Οι υποψήφιοι θα κατανοήσουν επίσης τις έννοιες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς επίσης και τους τρόπους διασφάλισης. Θα μπορούν να αποστέλλουν και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να επισυνάπτουν αρχεία στα μηνύματα και να οργανώνουν τα μηνύματα. Επίσης θα διδαχθούν το πρόγραμμα οργάνωσης χρόνου.

DESIGNING A GREAT WEB SITE

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ναδημιουργήσουν την δική τους ιστοσελίδα. Θα μπορούν να δημιουργήσουν σελίδες χρησιμοποιώντας Hyper Text  Markup Language (HTML), να ανακτούν και να παρουσιάζουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας Database Management System (DBMS), να προσθέτουν multimedia effects στην ιστοσελίδα και να διαφυλάσσουν ασφαλείς συναλλαγές μέσω του διαδικτύου.

COREL DRAW

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Επεξεργάζονται γραφικά σχέδια
  • Οργανώνουν και επεξεργάζονται κείμενα
  • Παράγουν επαγγελματικά φυλλάδια, αναγκαία για την προώθηση του κάθε τμήματος

MICROSOFT PROJECT

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους καταρτιζόμενους τις γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να προσδιορίσουν τις διαδικασίες σε ένα έργο, τις σχέσεις μεταξύ των διαδικασιών και να προγραμματίσουν ένα έργο με σκοπό την υλοποίηση του με αποτελεσματικούς τρόπους ελέγχου. Θα μπορούν να ελέγξουν την πρόοδο ενός έργου έτσι ώστε να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους πιο αποτελεσματικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή της πρακτικής και παραγωγικής διαχείρισης της καθημερινής γραφειακής εργασίας με τη βοήθεια του υπολογιστή. Με το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν πως να διαχειρίζονται το χρόνο τους αποτελεσματικά, πως να οργανώνουν τις εργασίες τους, πως να οργανώνουν αποτελεσματικές συναντήσεις και τέλος πως να αξιοποιήσουν τον υπολογιστή για να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.

ADVANCED EXCEL

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει στους καταρτιζόμενους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν προχωρημένου επιπέδου χαρακτηριστικά του προγράμματος EXCEL για καλύτερη οργάνωση της δουλειάς τους και βελτίωση της αποδοτικότητας τους. Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή λογιστικών φύλλων για τη παραγωγή προχωρημένου επιπέδου λογιστικών φύλλων. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά με ψηλού επιπέδου απαιτήσεις και να φέρνουν εις πέρας εργασίες με δεδομένα που αφορούν υπολογισμούς, κείμενα και γραφικά. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν επίσης να κάνουν ενισχυμένες μορφοποιήσεις και λειτουργίες παρουσίασης σε διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις. Τέλος θα μπορούν να χρησιμοποιούν διαθέσιμες αναλύσεις και εργαλεία οικονομικού ελέγχου και να κάνουν ή να καταγράφουν απλά προγράμματα προκαθορισμένης λειτουργίας.

Phone: + 357 26 9485 13
Fax: +357 26 931607
Mpoumpoulinas 16
8010 Paphos